Privacy Statement Bouwbedrijf Evenboer Zeist

 

 • Contactgegevens:

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV

 Dhr. J. Evenboer, Koppelweg 95, 3704 GG , tel.nr. 030-6991850,

info@evenboerbouw.nl, www.evenboerbouw.nl,

 

Dhr. J. Evenboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV

Hij is te bereiken via info@evenboerbouw.nl.

 

 • Persoonsgegevens:

Wij, Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV, verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer - E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in         correspondentie  en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer.

 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als personeelslid:

- lidmaatschap vakbond - Burgerservicenummer (BSN)

 

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 • Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV neemt (wel / niet) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV) tussen zit. Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows, Microsoft Excel- Word- en Outlookbestanden en AS-Bouw Boekhoudprogramma.

 

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klant / personeelslid / leverancier / onderaannemer , alle persoonsgegevens  > Bewaartermijn zolang mogelijk vanwege terugkerende klantgegevens > voor werkadres en om contact te kunnen leggen

 

 • Delen van persoonsgegevens met derden:

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evenboerbouw.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 • Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bouwbedrijf Evenboer Zeist BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  op met ons via email info@evenboerbouw.nl